ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ธมน จิโรจสินธุ์, ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำแนกตามสถานภาพ ได้แก่ ตำแหน่ง ระดับการสอน ประสบการณ์การทำงาน และรายได้ต่อเดือน โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งหมด 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีความเชื่อมั่น (Ralability) เท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่า (t-test) และการทดสอบค่า (F-test)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) บุคลากรโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านบรรทัดฐาน และด้านการคงอยู่ ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำแนกตามสถานภาพ ได้แก่ ตำแหน่ง ระดับการสอน ประสบการณ์การทำงาน และรายได้ต่อเดือน พบว่า บุคลากรที่มีตำแหน่งต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การด้านความคงอยู่และด้านความรู้สึกไม่แตกต่างกัน แต่มีความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน บุคลากรที่สอนในระดับแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน บุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างมีความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึกและการคงอยู่ไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกันในด้านบรรทัดฐาน โดยประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปีมีความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานสูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป และบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่และด้านความรู้สึกสูงกว่าบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทและ 15,000-20,000 บาท

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.