ความเต็มใจที่จะจ่ายในการใช้บรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์

ภัทราภรณ์ โพธิ์สง่า

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายในการใช้บรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่าย ดำเนินการวิจัยโดยวิธีการสมมติเหตุการณ์ด้วยคำถามแบบปลายปิดแบบถามครั้งเดียวจากผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 406 คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจำลองโลจิตและโพรบิต 

พบว่า  ผู้บริโภคมีมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมแบบกล่องเพิ่มขึ้นจากราคาเดิมเฉลี่ย  29.7 บาท หรือร้อยละ 74.25  มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมแบบถุงเพิ่มขึ้นจากราคาปกติเฉลี่ย 26.36 บาท หรือร้อยละ 87.87 ดังนั้นการเพิ่มราคาบรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมควรคำนึงถึงระดับราคา เพศ รายได้ของผู้บริโภค อาชีพ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า การสนับสนุนให้ใช้บรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม ความสนใจหรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.