ความคิดเห็นต่อการสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Socrative ของนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กาญจนา ขัติทะจักร, ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์, รสลิน เพตะกร, อรนุช พันโท

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความคิดเห็นต่อการสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Socrative ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 106 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นต่อการสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Socrative ของนักศึกษา ด้วย Google Form ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 65.10 และเพศชาย 37 คน คิดเป็นร้อยละ 34.90 ช่วงอายุจะอยู่ระหว่าง 18-19 ปี มากที่สุด จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 สำหรับรูปแบบการเรียนที่นักศึกษาชอบมากที่สุด คือ การเรียนในชั้นเรียน จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 และจากการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เคยสอบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Socrative แล้วพบว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับการสอบออนไลน์อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.