การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุกแบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับรายวิชา การดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน

พิมพ์ชนก โล่ทองคำ, สมพงศ์ วงษ์มา, วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์

Abstract


กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกแบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาความรู้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลการใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกแบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับรายวิชา การดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา จำนวน 41 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชา การดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา การดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( = 4.33, S.D. = 0.28) มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ขั้นคำถามชวนคิด 2) ขั้นแสวงหาความรู้บนเว็บ 3) ขั้นสร้างความรู้ด้วยสื่อวิดีโอ 4) ขั้นสื่อสารออนไลน์ 5) ขั้นนำเสนอผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( = 4.16, S.D. = 0.51) งานวิจัยนี้ เป็นแนวทางในการจัดเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อยกระดับฐานความรู้ของผู้เรียน พฤติกรรมและเจตคติของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.