การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในชีวิตวิถีใหม่

ศิริวิไล มาตรเลิง, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในชีวิตวิถีใหม่ คือการสร้างความร่วมมือกันทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาที่มาจากหลายภาคส่วน อันได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับครูผู้สอน
ซึ่งดำเนินการอย่างจริงจัง มีการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่ได้รับ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
และมีการสะท้อนคิดร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินกิจกรรมผ่านการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงาน โดยจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจากแบบดั่งเดิมที่เป็นเพียงการหาเวลามาพบปะพูดคุยกันเท่านั้น มาเป็นวิธีการที่สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเท่าทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ซึ่งจากการแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid-19 ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครั้งใหญ่ เพราะฉะนั้น
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในชีวิตวิถีใหม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเป็นสิ่งที่บุคลากรทางการศึกษาต้องให้ความสำคัญและเร่งปรับตัว เพื่อนำความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นไปพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.