การบริหารแบบมีส่วนร่วม

วรรณภา ใจเย็น, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทำงานซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจร่วมกันในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อพัฒนางานที่ปฏิบัติร่วมกันให้มีคุณภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจตลอดจนการประเมินผลให้ทุกฝ่ายได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน อันจะนำไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งกรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ลักษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ตลอดจนประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.