การศึกษาแคริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐานของต้นผึ้ง (Ficus albipila (Miq.) King)

นันทพร เกตุเลขา

Abstract


การศึกษาแคริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐานของต้นผึ้ง (Ficus albipila (Miq.) King) จากอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยการเตรียมโครโมโซมจากปลายรากที่เพาะด้วยเมล็ด ย้อมด้วยสีจิมซ่า ผลการศึกษาพบว่าต้นผึ้งมีจำนวนโครโมโซม 2n = 2x = 50  จำนวนแขนโครโมโซม (NF) เท่ากับ 86 แคริโอไทป์ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 10 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 12 แท่ง อะโครเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง    อะโครเซนทริกขนาดกลาง 8 แท่ง และเทโลเซนทริกขนาดเล็ก 14 แท่ง จากข้อมูลที่ได้นับเป็นรายงานครั้งแรกของการศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของต้นผึ้ง ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดจำแนกทางอนุกรมวิธานของพืชได้ นอกจากนี้สามารถนำไปประยุกต์เป็นข้อมูลพื้นฐานของการศึกษาลักษณะทางจีโนมของต้นผึ้งต่อไป

          สูตรแคริโอไทป์ของต้นผึ้ง คือ 2n (50) = Lm10 + Lsm12 + La6 + Ma8 + St14

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.