การศึกษาแนวทางการเติบโตสินเชื่อภาคการเกษตรเติบโตในอัตราลดลงเนื่องจากลูกค้าเงินกู้ เข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ธ. ABC

นันทนา จำปางาม, นงนภัส แก้วพลอย

Abstract


การศึกษาค้นคว้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเติบโตสินเชื่อภาคการเกษตรที่ลดลง ของ ธ.ABC จากการที่ลูกค้าก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเปรียบเทียบถึงปัญหาการคงระดับและเพิ่มการเติบโตสินเชื่อภาคการเกษตร ได้จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ พื้นที่การทำเกษตร รายได้เฉลี่ยต่อปี กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าเงินกู้สินเชื่อภาคการเกษตร ของ ธ. ABC จำนวน 372 ราย โดยสุ่มตัวอย่างศึกษาถึงความต้องการสินเชื่อภาคการเกษตรของลูกค้าในแต่ละช่วงอายุ เน้นลูกค้าสูงอายุว่ามีความต้องการสินเชื่อในปริมาณเท่าไร ลดลงหรือไม่ ยังต้องการสินเชื่ออยู่หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary data) การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ใช้การสุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ใช้การตอบแบบสอบถามด้านความคิด พฤติกรรม ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าเงินกู้สินเชื่อภาคการเกษตร ธ.ABC ช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 60 ปีขึ้นไป พบว่าลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราส่วนร้อยละที่ไม่ต้องการวงเงินสินเชื่อกับธนาคารในอัตราที่สูงถึง 45% ของลูกค้าช่วงอายุเดียวกัน และมีอัตราที่ไม่ต้องการสินเชื่อกับธนาคารเมื่อเทียบกับจำนวนลูกค้ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 372 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 จาก 3 ทางเลือก คือ 1) ประชาสัมพันธ์รับลูกค้าใหม่ทดแทนลูกค้าเดิม 2) ส่งไปรษณีย์เชิญชวนให้ทายาทเกษตรหรือคนในครัวเรือนของลูกค้ากู้เงินที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 3) ประชาสัมพันธ์รับลูกค้าใหม่ ผ่านการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทำการศึกษาได้ตัดสินได้เลือกทางเลือกที่ 2

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.