นักบริหารมืออาชีพ

วัชราวลี เดชจูด, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


ในปัจจุบันการบริหารการศึกษานั้น “ผู้บริหาร” นับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ                     ของสถานศึกษา หรือความล้มเหลวของการจัดการศึกษา คำว่า “ผู้บริหาร” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของภาครัฐและเอกชน                ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ตามนโยบายการกระจายอำนาจทางการศึกษา ซึ่งสิ่งที่นักบริหารการศึกษา และบุคคลทั่วไปมีความคาดหวังต่อการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา                     คือการเป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ”

ดังนั้น ผู้บริหารจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสถานศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการ                    ที่มีการจัดทำแผนแม่แบบหรือแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามกลยุทธ์                         หรือยุทธศาสตร์ที่มีอยู่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งการบริหารจัดการแบบบูรณาการเป็นสิ่งที่มีคุณค่า กล่าวคือ เป็นการทำงานแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน ทำงานภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลัก                ของยุทธศาสตร์เดียวกัน ทำให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ เหมาะกับงานที่ปฏิบัติ                       สามารถพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.