การศึกษาการควบคุมกำลังส่งสัญญาณไร้สายร่วมบนย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz กรณีศึกษาการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วณัช พาดี, ชัชชัย คุณบัว

Abstract


การสื่อสารในรูปแบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เป็นการสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยมีการให้บริการอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน และสถานที่สาธารณะ จากความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่มมากขึ้น และ การใช้กำลังส่งของอุปกรณ์ที่สูงขึ้น งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz พร้อมกัน โดยอาศัยวิธีการปรับกำลังส่งที่แตกต่างกัน พบว่าการปรับกำลังส่งที่สูงขึ้น กลับส่งผลในทางตรงกันข้ามทำให้ระดับ SNR ลดลง ซึ่งการปรับตั้งค่าที่เหมาะสมจะทำให้ผู้ใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่นำเสนอในรูปของ PoPC สัมพันธ์กับค่า MCS Index สูงขึ้นถึง 14.10 เปอร์เซ็นต์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.