การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยา Fluconazole ของเชื้อ Candida parapsilosis

อัญญาภัสร์ ชัยฐิตารีย์, ศศิพร ทองแม้น, ศรีสุดา ปัณณานุสรณ์

Abstract


Candida parapsilosis เป็นเชื้อประจำถิ่นในมนุษย์ แต่สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งพบได้บ่อยมากเป็นอันดับ 2 หรือ 3 ของการติดเชื้อในกลุ่ม Candida spp. โดยยาที่ใช้ในการรักษาในปัจจุบัน คือ fluconazole  ซึ่งเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงและมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อย อย่างไรก็ตามอุบัติการณ์การดื้อยา fluconazole ในเชื้อ C. parapsilosis เริ่มพบได้มากขึ้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยา fluconazole ได้แก่ ERG11 (lanosterol 14-α-Demethylase) และ MRR1 (Multidrug Resistance Regulator1)  ขั้นแรกได้รวบรวมตำแหน่งที่เกิดการกลายพันธุ์จากงานวิจัยก่อนหน้า พบว่าการกลายพันธุ์ในยีน ERG11 ตำแหน่งที่ 395 จาก A เป็น T  (A395T)  ทำให้เกิดการแทนกรดอะมิโนตำแหน่งที่ 132 จาก Y เป็น F (Y132F)  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พบได้ถึง 88% ของงานวิจัยที่ศึกษา การกลายพันธุ์ในยีน MRR1 คือ G1747A (G583R) เป็นตำแหน่งที่พบได้ 57%  มีลักษณะที่เรียกว่า gain-of-function mutation และอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงออกที่เพิ่มขึ้นของยีน MDR1 (Multidrug Resistance )  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขับยาออกนอกเซลล์ การค้นคว้าต่อมาคือการศึกษาสายลำดับโปรตีนซึ่งมีการแทนที่กรดอะมิโน 1 ตำแหน่งจากการกลายพันธุ์ในยีน MRR1 โดยทำนายโครงสร้างระดับทุติยภูมิ และคุณสมบัติการละลายของโปรตีน พบว่าลำดับโปรตีนเหล่านี้มีโครงสร้างและคุณสมบัติบางตำแหน่งที่ถูกทำนายแตกต่างไปจากโปรตีนที่ได้จากยีนปกติที่ไม่มีการกลายพันธุ์ (wild type)  นอกจากนี้ยังทำนายการสูญเสียการทำหน้าที่ของสายลำดับโปรตีนที่มีการกลายพันธุ์ 1 ตำแหน่งในยีน MRR1 พบว่าการแทนที่ของกรดอะมิโน ได้แก่ A619V, D615G, L779F และ G583R แสดงผลสูญเสียการทำงานของโปรตีน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.