การบริหารจัดการสถานศึกษา ผ่านโปรแกรม google Meet เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ศิตา ประสานสุข, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในการเตรียมรับความในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ที่ต้องบริหารจัดการศึกษาภายใต้การบริหารรูปแบบใหม่ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทบรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาแบบเดิม ผู้บริหารจึงต้องมีการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกันโดยมีแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผ่านโปรแกรม google Meet เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการติดต่อสื่อสารกัน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนบริหารจัดการศึกษาในรูปการสอนออนไลน์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสถานศึกษา และผู้เรียน การบริหารจัดการสถานศึกษา ผ่านโปรแกรม google Meet จึงเป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.