พฤติกรรมผู้นำ

ธนวรรณ โภคากร, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


บทความนี้เป็นการนำเสนอการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำ ในการบริหารงานเพื่อจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้นำ ในการบริหารงานภายในองค์กร ซึ่งจะนำเสนอความหมาย พฤติกรรมผู้นำที่มีภาวะผู้นำ และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.