แนวทางการพัฒนาธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า ในเขตพื้นที่บางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รัฐพล วนาเฉลิม, ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในพื้นที่เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบไปด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึกตามกรอบแนวคิดการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุด่อน โอกาส อุปสรรค และ การจัดการธุรกิจ จากผู้ประกอบการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในเขตพื้นที่บางบอน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่  1) สนามฟุตบอลแอเรีย 69  2) สนามฟุตบอลเวสปาร์ค 3) สนามฟุตบอลเซ็นเตอร์ซ็อกเกอร์ 4) สนามฟุตบอลไพจิตรสปอร์ต และ 5) สนามมิดฟิลด์ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นนำผลสัมภาษณ์มาวิเคราะห์แล้วสรุปในรูปความเรียง

ผลการวิจัยพบว่า สนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในพื้นที่เขตบางบอน ทั้ง 5 แห่ง มีแนวทางในการพัฒนาการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า ให้ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ มีการดูแลบำรุงรักษาสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการใช้งาน 2) ด้านราคา ค่าเช่าสนามมีความเหมาะสม 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย การจองเวลาการใช้สนามมีหลายช่องทางและติดต่อได้สะดวก 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดใจให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 5) ด้านพนักงาน มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้มากขึ้น 6) ด้านกระบวนการให้บริการ  มีการให้บริการอย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว และ 7) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการที่เพียงพอ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.