การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแมงกานีสไดออกไซด์สำหรับการกำจัดยาปฏิชีวนะในน้ำเสีย

สุชัญญา มิลาวรรณ

Abstract


วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแมงกานีสไดออกไซด์ (manganese dioxide; MnO2) ที่เคลือบบนเซรามิกรูพรุนเพื่อกําจัดยาปฏิชีวนะไซโปรฟลอกซาซิน โดย MnO2 สังเคราะห์ได้จากโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส (potassium permanganate; KMnO4) กับแอมโมเนียมออกซาเลต (ammonium oxalate; (NH4)2C2O4) ด้วยวิธีตกตะกอนทางเคมี จากนั้นศึกษาโครงสร้างผลึกและธาตุองค์ประกอบของตัวเร่งปฏิกิริยา MnO2 ด้วยเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction; XRD) และเครื่องเรืองรังสีเอกซ์ (X-ray fluorescence; XRF) ตามลําดับ โดย MnO2 มีโครงสร้างผลึกเป็นเฟส α-MnO2 ซึ่งสังเคราะห์ได้จากวิธีตกตะกอนทางเคมีจากนั้นปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของตัวเร่งปฏิกิริยา MnO2 ตั้งแต่ 1 wt% ถึง 19 wt% สําหรับการเคลือบลงบนเซรามิกรูพรุน จากผลการทดลองพบว่า ที่ความเข้มข้นของตัวเร่งปฏิกิริยา 15 wt% เป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมสําหรับการเคลือบบนเซรามิกรูพรุน หลังจากนั้นนําเซรามิกรูพรุนที่เคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา MnO2 ทดสอบการกําจัดยาปฏิชีวนะ ไซโปรฟลอกซาซินที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 0.5 mg/l เป็นระยะเวลา 0 - 180 นาที จากผลการทดลองพบว่า ปริมาณความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะไซโปรฟลอกซาซินลดลงเมื่อเวลาในการทําปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะไซโปรฟลอกซาซินลดลงอย่างรวดเร็วจาก 0.5 mg/l เหลือเพียง 0.18 mg/l ภายในระยะเวลา 30 นาที


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.