การรับสัมผัสตะกั่วในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

ปฐมีน ตันติเสาวภาพ, นพนันท์ นานคงแนบ, คนึงนิตย์ นาคไธสง, พรพิมล กองทิพย์, คนธา ศิริ

Abstract


การศึกษาภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับสัมผัสตะกั่วในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ แบบสอบถามใช้เก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 30 คน กับกลุ่มผู้ไม่ประกอบอาชีพรีไซเคิลขยะ 30 คน โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ข้อมูลทั่วไป โรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพ กิจกรรมการทำงานและลักษณะการทำงาน รวมถึงเก็บตัวอย่างปัสสาวะของสองกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ความเข้มข้นตะกั่วในปัสสาวะโดยเครื่อง Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometer ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ประกอบอาชีพรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์มีค่ามัธยฐานความเข้มข้นตะกั่วในปัสสาวะสูงกว่ากลุ่มผู้ไม่ประกอบอาชีพรีไซเคิลขยะที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) ดังนั้นผลการศึกษาควรนำไปสู่มาตรการการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพจากการรับสัมผัสตะกั่ว

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.