ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าร้านอาหารฟาร์มเฮ้าส์ จังหวัดระนอง

จักรพงศ์ มหพันธุ์ทิพย์, ปลื้มใจ สินอากร, เฉลิมพล ทัพซ้าย

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าร้านอาหารฟาร์มเฮ้าส์ จังหวัดระนอง และเพื่อศึกษาระดับความภักดีของลูกค้า ร้านอาหารฟาร์มเฮ้าส์ จังหวัดระนอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ลูกค้าโรงแรมฟาร์มเฮ้าส์ จำนวน 400 ราย ใช้แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  F-test และ (Multiple Regression Analysis) ค่าความเที่ยงตรง  0.770 ถึง 0.927 ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.967

1. ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าร้านอาหารฟาร์มเฮ้าส์ จังหวัดระนอง  พบว่าตัวแปรด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าร้านอาหารฟาร์มเฮ้าส์ จังหวัดระนอง และสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของลูกค้าร้านอาหารฟาร์มเฮ้าส์ จังหวัดระนอง ได้ร้อยละ 67.60 ส่วนด้านสินค้าและบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร ไม่ส่งผลต่อการความภักดีของลูกค้าร้านอาหารฟาร์มเฮ้าส์ จังหวัดระนอง

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้าร้านอาหารฟาร์มเฮ้าส์ จังหวัดระนอง โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านจะพูดถึงความประทับใจและเรื่องราวดี ๆ ของผลิตภัณฑ์อาหารและบริการต่าง ๆ ของทางร้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา  (B=.279, Sig.= .000*) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (B= .095, Sig. = .019*) ด้านกระบวนการ (B=.233, Sig. = .000*) ด้านลักษณะทางกายภาพ (B=.190, Sig.= .000*)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.