การผลิตสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายให้แก่ ร้าน “ว้าว เบเกอรี่ และ ของฝาก”

ณัฐธิดา หงส์เหม, พัชรินทร์ ศรีภู่ทอง, ดลฤดี ศรีมันตะ, กำพล ดวงพรประเสริฐ

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ผลิตสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายให้แก่ร้าน “ว้าว เบเกอรี่ และ ของฝาก” 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายให้แก่ร้าน “ว้าว เบเกอรี่ และ ของฝาก” ผู้วิจัยแบ่งวิธีดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ผลิตสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายให้แก่ร้าน “ว้าว เบเกอรี่ และ ของฝาก” โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการผลิต 2. ศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายให้แก่ร้าน “ว้าว เบเกอรี่ และ ของฝาก” โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ จำนวน 95 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัยพบว่า 1. การผลิตสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายให้แก่ร้าน “ว้าว เบเกอรี่ และ ของฝาก” แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการเตรียมงาน 2) ขั้นตอนการผลิต 3) ขั้นตอนหลังการผลิต และ 4) การประเมินผล 2. ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี รายได้ 10,001 – 20,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีความพึงพอใจสื่อที่ผลิตขึ้นว่าสามารถส่งเสริมการขายอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจทั้งในด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.