ความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดที่รับการกระตุ้นน้ำนมด้วยการนวดประคบด้วยลูกประคบสมุนไพร และรับประทานยาสมุนไพรกระตุ้นน้ำนม สูตรโรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา

เนรัญชรา แสงทักษิณ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดต่อการให้บริการของโรงพยาบาลใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ ด้านคุณภาพในการนวดกระตุ้นน้ำนม ด้านคุณภาพในการประคบด้วยลูกประคบสมุนไพร ด้านคุณภาพในการทานยาสมุนไพรกระตุ้นน้ำนม และด้านเครื่องมือและสิ่งแวดล้อม และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของมารดาหลังคลอดกับความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดที่รับการกระตุ้นน้ำนม กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาหลังคลอดที่มาคลอด  ณ โรงพยาบาลสิงหนคร จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดที่ได้รับการกระตุ้นน้ำนมด้วยการนวด การประคบด้วยลูกประคบสมุนไพร และการรับประทานยาสมุนไพรกระตุ้นน้ำนมสูตรโรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติ t-test ผลการวิจัย พบว่า

           1) มารดาหลังคลอดมีความพึงพอใจที่ได้รับการกระตุ้นน้ำนมด้วยวิธีการนวด การประคบด้วยสมุนไพร และการรับประทานยาสมุนไพรสูตรโรงพยาบาลสิงหนคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.88 (S.D.= 0.128)  รองลงมา คือด้านคุณภาพในการนวดกระตุ้นน้ำนม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.58 (S.D.= 0.233) และด้านคุณภาพในการประคบด้วยลูกประคบสมุนไพร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 (S.D.=0.251)

          2) ปัจจัยส่วนบุคคลของมารดาหลังคลอดไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดที่ได้รับการกระตุ้นน้ำนมด้วยวิธีการนวด การประคบด้วยสมุนไพรและการรับประทานยาสมุนไพรกระตุ้นน้ำนมสูตรโรงพยาบาล สิงหนคร

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.