การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ร่วมกับการใช้เกมประกอบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ และความคงทนของการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเครือข่ายไผ่สีทอง อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

นุสรา ยาบา, ชุติมา ทัศโร, นงนภัสส์ มากชูชิต

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ร่วมกับการใช้เกมประกอบการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ร่วมกับการใช้เกมประกอบการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนและหลังเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ร่วมกับการใช้เกมประกอบการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่เรียนโดยการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ร่วมกับการใช้เกมประกอบการสอน มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 16.20 คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 27.30 และจาการทดสอบด้วยสถิติ t-test ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่เรียนโดยการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ร่วมกับการใช้เกมประกอบการสอน มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 27.30 คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์เท่ากับ 27.37 และจาการทดสอบด้วยสถิติ t-test ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนและหลังเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ร่วมกับการใช้เกมประกอบการสอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.