การวิเคราะห์การกระจุกตัวด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อภิสรา บัวแก้ว, ปรีชา วิจิตรธรรมรส

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การกระจุกตัวและสภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ทางด้านเงินฝากของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศึกษาความสอดคล้องของดัชนีที่จะนำมาใช้ในการวัดสภาพการแข่งขันของธุรกิจ ซึ่งใช้ข้อมูลจากรายงานประจำปีของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ถึง  พ.ศ. 2563 จำนวน 11 แห่ง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทางด้านเงินฝากแบ่งเป็น เงินฝากรวมสุทธิ และเงินฝากจำแนกตามประเภทของเงินฝากแบ่งเป็น เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช้ดัชนีในการกระจุกตัว 4 ดัชนีคือ ConcentrationRatio(CR), Herfindahl-Hirschman Index(HHI), Comprehensive Concentration Index(CCI) และ The Entropy Index ผลการวิจัยนี้พบว่า เงินฝากรวมสุทธิ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และเงินฝากกระแสรายวัน มีการกระจุกตัวปานกลาง และมีโครงสร้างตลาดเป็นตลาดแบบผู้ขายน้อยราย และพบว่าดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมเงินฝากทุกดัชนีมีความสัมพันธ์กันสูง แต่เกณฑ์การวัดผลของแต่ละดัชนีไม่สอดคล้องกัน จึงไม่สามารถใช้แทนกันได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.