แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อลดความสูญเสียจากการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบล่าช้ากรณีศึกษา บริษัท ABC (Thailand) Ltd.

โสรยา เดชะวงศ์สุวรรณ, วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาของค่าจ้างล่วงเวลาและชั่วโมงการทำงานของพนักงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา มีกลุ่มตัวอย่าง 7 คน สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบตรวจสอบความผิดพลาดในงานที่เกิดจากคนและระบบตั้งแต่เดือน มกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 และใช้ทฤษฎีการจัดการคุณภาพ ทฤษฎีการควบคุมและวิธีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ระบบลีน และแผนผังเหตุและผล เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบตรวจสอบรายการ ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า พนักงานใช้เวลาทำงานส่วนใหญ่ในการบันทึกการชำระเงินในระบบเฉลี่ยอยู่ที่ 69.85 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และปัญหาที่พบคือพนักงานส่วนใหญ่มีจำนวนการทำงานผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลจำนวนเงิน เลขที่ใบแจ้งหนี้เข้าระบบมีจำนวนมาก โดยมีค่าร้อยละความผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลจำนวนเงินและเลขที่ใบแจ้งหนี้อยู่ที่ 26% และ 28% ตามลำดับ ปัญหาความพึงพอใจในงานของพนักงานที่ลดลงที่พบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกคือ ความเครียดและสุขภาพของพนักงานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นบริษัทควรพัฒนากระบวนการทำงานขั้นตอนการจับคู่การชำระเงินกับใบแจ้งหนี้ด้วยโปรแกรม Upload Cash Application from Excel เพื่อลดเวลาการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบและบันทึกข้อมูลถูกต้อง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.