การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อความร่วมมือของผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรณิการ์ แก้วประสิทธิ์

Abstract


การบริหารงานวิชาการที่สามารถสร้างความร่วมมือจากผู้ปกครองย่อมส่งผลให้การบริหารงานวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เนื่องจากโรคโควิด 19 สามารถแพร่จากคนสู่คนดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือกับทางสถานศึกษาให้ดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพราะนักเรียนและบุคลากรทุกท่านในสถานศึกษาย่อมมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 หากยังจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามปกติจึงมีหนึ่งในมาตรการที่ถูกนำมาใช้คือ Social distancing คือการเพิ่มระยะห่างระหว่างกันในสังคมเพื่อป้องกันการระบาดจากคนสู่คนทำให้มีการนำระบบการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามาปรับใช้มีการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมสอนแบบ Work from home เพื่อดำเนินการเรียนการสอนต่อไปอย่างต่อเนื่องภายใต้วิกฤติโรคระบาดนี้ ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่บ้านมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดำเนินการเป็นอย่างมาก หากผู้บริหารใช้หลักการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองย่อมส่งผลให้การบริหารงานวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่นี้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.