กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ ผ่านอินสตาแกรมของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ภัทรพล ชาญชวณิชย์, พอดี สุขพันธ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ และการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ผ่านอินสตาแกรมของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ผ่านอินสตาแกรมของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ แนวคิดผู้ทรงอิทธิพลในสื่อออนไลน์ และแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภครูปร่างไซส์ใหญ่ที่เคยซื้อเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ผ่านอินสตาแกรม และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30 - 39 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 20,000 - 29,999 บาท ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ (1) กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ด้านการตลาดทางตรง อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.37) รองลงมา ได้แก่ ด้านการรีวิวสินค้าผ่านบทความ (  = 4.32) ด้านราคา (  = 4.30) ด้านการโฆษณา (  = 4.30) ด้านการรีวิวสินค้าโดยใช้รูปภาพ (  = 4.30) ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (  = 4.25) ด้านสินค้าและบริการ (  = 3.96) และด้านการจัดกิจกรรม (  = 3.92) อยู่ในระดับมาก และ (2) การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ผ่านอินสตาแกรมของผู้บริโภค ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ (  = 4.37) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการตัดสินใจซื้อ (  = 4.26) อยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ผ่านอินสตาแกรมของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (1) ด้านการตัดสินใจซื้อ พบว่า กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ผ่านอินสตาแกรมของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 60.30 และ (2) ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ พบว่า กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ผ่านอินสตาแกรมของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 46.20

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.