การศึกษาการจัดกลุ่มเชื้อ Candida parapsilosis sensu stricto ที่แยกได้จากทางคลินิกและสิ่งแวดล้อม โดยเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์

ณัฐธิดา ชลนาคเกษม, ศรีสุดา ปัณณานุสรณ์

Abstract


Candida parapsilosis sensu stricto เป็นยีสต์ชนิดหนึ่งที่มักอาศัยในร่างกายมนุษย์ สามารถแยกได้บ่อยจากนิ้วมือ ฝ่ามือ ซอกเล็บ หรือตามเยื่อบุต่างๆ โดยปกติแล้วเชื้อแคนดิดาจะก่อโรคก็ต่อเมื่อมีสภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำทำให้เชื้อเจริญเติบโตได้ในปริมาณที่มากเกิน และก่อให้เกิดเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ในปัจจุบันเครื่องหมาย microsatellite เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดกลุ่ม C. parapsilosis sensu stricto เนื่องจากเครื่องหมายนี้ให้ระดับ polymorphism สูง มีอยู่จำนวนมาก กระจายอยู่ทั่วไปในจีโนม และมีความแปรปรวนมาก ซึ่งความยาวของของ microsatellite ในสิ่งมีชีวิตแต่ละสายพันธุ์จะมีไม่เท่ากัน ทำให้เกิด polymorphism ซึ่งจะทำให้เห็นความแตกต่างกันของแต่ละสายพันธุ์ จึงสามารถใช้เป็นเครื่องหมายโมเลกุลในการแยกความแตกต่างของ C. parapsilosis sensu stricto ได้ วัตุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ ศึกษาการใช้เทคนิค microsatellite ในการวิเคราะห์ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อ C. parapsilosis sensu stricto ที่แยกได้จากทางคลินิกและสิ่งแวดล้อม จำนวน 74 ไอโซเลท ผลการจัดกลุ่มเชื้อด้วยเทคนิค microsatellite พบว่าเครื่องหมาย CP1 CP4 และ CP6 มี polymorphism สูง ค่า discriminatory powerเท่ากับ 0.9968 และสามารถจัดกลุ่มเชื้อได้เป็น 3 กลุ่ม โดยเชื้อที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.78) ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ในเชื้อที่มีรูปแบบจีโนไทป์ที่เหมือนกัน จะมีความสามารถในการก่อความรุนแรงของโรค (การสร้างไบโอฟิล์ม และการผลิตเอนไซม์โปรตีเนส) ที่ใกล้เคียงกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.