ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

จันทรวิมล วงศ์แดง, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้นำที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทาง นโยบาย วิสัยทัศน์ ของสถานศึกษา เป็นกลไกและตัวแปรสำคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งต้องมีความพร้อมในด้านคุณลักษณะที่โดดเด่น  กล่าวคือมีทักษะทางปัญญาสูง เป็นนักบริหารมืออาชีพ มีจิตเชิงสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดี ตลอดจนนำพาสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การบริหารและการขับเคลื่อนสถานศึกษา ซึ่งภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ถือเป็นลักษณะของภาวะผู้นำที่เป็นกระบวนการที่แสดงออกถึงการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ กำหนดกลยุทธ์นโยบายขององค์การให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ สร้างแรงบันดาลใจและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.