การบริหารสถานศึกษา บนฐานความปกติใหม่

ยุทธชาต นาห่อม

Abstract


การบริหารสถานศึกษา บนฐานความปกติใหม่ เป็นการศึกษาการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องใช้ชีวิตบนฐานความปกติใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา (2)เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษา จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการบริหารสถานศึกษาบนฐานความปกติใหม่ เพื่อไปสู่องค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารจัดการศึกษาภายใต้รูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ที่แตกต่างจากอดีต การบริหารสถานศึกษาต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม มีการวางแผน ในส่วนของแนวทางการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้จักปรับปรุงการจัดการศึกษาในสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชาญฉลาด มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งด้านของการจัดสรรอุปกรณ์และเทคโนโลยี การออกแบบหลักสูตรที่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียน การบริหารจัดการโรงเรียนและครูให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและนําวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลสำเร็จ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.