ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการเข้ารับการรักษาโรคตาด้วยวิธีการบ่งต้อด้วยหนามหวาย กรณีศึกษาโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

วัชราภรณ์ อรุณเมือง, สรรใจ แสงวิเชียร

Abstract


การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมุ่งเน้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจ  ของผู้ใช้บริการในการเข้ารับการรักษาโรคตาด้วยวิธีการบ่งต้อด้วยหนามหวาย ในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคือกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคตาด้วยวิธีการบ่งต้อด้วยหนามหวายในคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา คือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2562  รวมจำนวน 40 ราย จากการใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และมีเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) ได้แก่ มีปัญหาการมองเห็น สมัครใจเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการบ่งต้อด้วยหนามหวายและสามารถ งดรับประทานผลิตภัณฑ์ของกล้วยได้ ส่วนเกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ได้แก่ มีโรคต่อชนิดร้ายแรงเป็นโรคผิวหนังมีอาการแสดงบริเวณแผ่นหลัง และเป็นไข้หวัด มีภาวะไอ จามบ่อยๆ เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อระบบนัดหมายล่วงหน้ามากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่กริยามารยาทและการพูดจาสุภาพเรียบร้อย แพทย์แผนไทยมีความรู้ ความชำนาญในการรักษาโรค เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการรักษา การให้บริการสะดวกรวดเร็ว มีการให้ข้อมูลและข้อปฏิบัติก่อนและหลังการรักษาอย่างครบถ้วน และมีผังแสดงขั้นตอนในการเข้ารับบริการครบถ้วนและชัดเจน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ จะสามารถนำไปเป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการและยังทำให้เกิดการบริการที่ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการผู้รับบริการ และจะสามารถนำรูปแบบนี้ไปเป็นต้นแบบในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคตาด้วยวิธีการบ่งต้อด้วยหนามหวายในเขตสุขภาพและโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไปได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.