ผลของการใช้ไส้เดือนดินสายพันธุ์ African night crawler ต่อคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์สองชนิด

สายชล สุขญาณกิจ, โสภิดา จิวประเสริฐ

Abstract


ปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในการทำการเกษตรปัจจุบัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ไส้เดือนดินต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยอินทรีย์ฟางข้าวและปุ๋ยอินทรีย์ผักตบชวา วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบด้วย 4 ตำรับทดลอง คือ 1) ปุ๋ยอินทรีย์ฟางข้าวไม่ใส่ไส้เดือนดิน [RS (-EW)], 2) ปุ๋ยอินทรีย์ฟางข้าวใส่ไส้เดือนดิน [RS (+EW)], 3) ปุ๋ยอินทรีย์ผักตบชวาไม่ใส่ไส้เดือนดิน [WHC (-EW)] และ 4) ปุ๋ยอินทรีย์ผักตบชวาใส่ไส้เดือนดิน [WHC (+EW)] จากผลการทดลองพบว่า การใช้ไส้เดือนดินทำให้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มีลักษณะทางกายภาพดีกว่าการไม่ใช้ไส้เดือนดิน ปุ๋ยอินทรีย์ฟางข้าวให้ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ผักตบชวา ในทางตรงข้ามปุ๋ยอินทรีย์ผักตบชวาให้ปริมาณโพแทสเซียมสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ฟางข้าว และในภาพรวมการใส่หรือไม่ใส่ไส้เดือนดินให้ผลการทดลองไม่แตกต่างกันในส่วนของสมบัติทางเคมีและธาตุอาหารพืช แต่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น 175 บาท/100 กก. ของวัสดุที่ใช้ในการผลิตปุ๋ย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.