การทดสอบสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการตรวจความเข้ากันได้ของเอชแอลเอด้วยเทคนิคโฟลไซโตเมทรี ในผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรอปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคสมองตาย

นุจนันท์ โชคทวีศักดิ์, ณัฐวุฒิ โตวนำชัย, ภาวิณี คุปตวินธุ, ปาลนี อัมรานนท์

Abstract


Major Histocompatibility Complex (MHC) หรือเอชแอลเอแอนติเจน (Human Leukocyte Antigen,HLA) เป็นแอนติเจนที่พบได้บนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวและเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ทำหน้าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดการปฏิเสธอวัยวะในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบความเข้ากันได้ของเอชแอลเอของผู้ให้และผู้รับอวัยวะที่ต้องการจะปลูกถ่าย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการทดสอบความเข้ากันได้ของเอชแอลเอด้วยเทคนิคโฟลไซโตเมทรี ซึ่งมีความรวดเร็วในการทดสอบมากกว่าวิธีอื่นๆ โดยนำเซลล์ลิมโฟซัยต์มาทดสอบกับน้ำเหลืองที่ตรวจยืนยันผล HLA Antibody จำนวน 20 ตัวอย่างเทียบกับผลการตรวจความเข้ากันได้แบบจำลอง (Virtual Crossmatch, VXM)  จากตัวอย่างทั้งหมด 20 ตัวอย่างพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะทางสถิติ (p< 0.05) โดยมีความไวและความจำเพาะของเทคนิคใน T cell เท่ากับร้อยละ 62 และ 91 ตามลำดับ และการทดสอบ B cell มีความไวเท่ากับร้อยละ 75 และความจำเพาะร้อยละ 100

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.