องค์ประกอบการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

รพีพรรณ ปัญญา, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนทั้งระดับบุคคล หน่วยงาน และยังส่งผลกระทบต่อแวดวงการศึกษาในหลายแง่มุม การจัดการเรียน
การสอนปรับมาใช้รูปแบบการสอนออนไลน์ ตลอดจนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้บางครอบครัวมีรายจ่าย
ไม่สอดคล้องกับรายรับ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่โรงเรียนต้องปรับ คือ การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในพัฒนาผู้เรียน และโรงเรียน การเข้าใจถึงองค์ประกอบการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบด้วยวิธีการหลัก 2 ประการ ได้แก่ การระดมทรัพยากรทางตรง และการระดมทรัพยากรทางอ้อม เพื่ออาศัยความร่วมมือจากการระดมทรัพยากรทั้งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ทางด้านเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถจัดเป็นรูปแบบของกิจกรรม/โครงการโดยการวางแนวทางการระดมทรัพยากรให้มีประสิทธิ์ภาพ และปรับหรือลดการเก็บเงินทรัพยากรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.