การบริหารการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานอย่างมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

กนกพร มาอ้วน

Abstract


บทความนี้เป็นการนำเสนอการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน         ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอที่มาและความสำคัญของการบริหารการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานอย่างมืออาชีพ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการปรับตัวให้สอดคล้องในศตวรรษที่21  โดยเฉพาะสภาวะการแข่งขันทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมืองการปกครอง ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาจึงต้องจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.