การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

อัมพร พรมมี, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


การบริหารทรัพยากรทางการศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสถานศึกษา รวมทั้งเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการการศึกษาไปสู่ความสำเร็จของสถานศึกษานั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทรัพยากรทางการศึกษา เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ ทรัพยากรทางการศึกษามีความจำเป็นและมีส่วนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้บริหาร ผู้บริหารสามารถควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทรัพยากรคือสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการเพราะเป็นปัจจัยพื้นฐาน และยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรมีคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย อิสระและคล่องตัว การระดมทรัพยากรจากหลายส่วนงานทำให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จะเห็นได้ว่าทรัพยากรทางการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อบุคลากรทุกคน ในการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด บทความนี้จึงมุ่งทบทวนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.