จริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ยุทธิชัย เชือกรัมย์, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ผู้บริหารสถานศึกษาคือบุคคลสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความน่าเชื่อถือของสถานศึกษา ทั้งยังส่งผลต่อการดำเนินงานของครูและบุคลากรภายในองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีจริยธรรมในการดำเนินงาน จะส่งผลดีต่อการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร ส่งผลให้การดำเนินงานในสถานศึกษาประสบความสำเร็จตามนโยบายหรือวัตถุประสงค์ จริยธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาพึงปฏิบัติ จริยธรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำมาใช้เพื่อบริหารองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เช่น หลักธรรมสำหรับการครองตน หลักธรรมสำหรับการครองคน และหลักธรรมสำหรับการครองงาน นอกจากนี้ การปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กร เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.