การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กระแสนิยม ความปลอดภัยและความไว้วางใจ และแรงจูงใจ ในการซื้อสินค้าออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า ผ่านร้านค้าอินสตาแกรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

นฤมล สนหอม, รวิพรรณ สุภาวรรณ์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาออนไลน์ กระแสนิยม ด้านความปลอดภัยและควาไว้วางใจ และแรงจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า ผ่านร้านค้าอินสตาแกรม ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มผู้ใช้สังคมออนไลน์ อินสตาแกรมรวมเป็นจำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถาม ชอบซื้อเสื้อ ซื้อเสื้อผ้ามากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ซื้อเสื้อผ้า ราคา น้อยกว่า 500 บาท เหตุผลในการเลือกซื้อเสื้อผ้า ผ่านร้านค้าอินสตาแกรมเพราะสะดวก ซื้อเสื้อผ้าไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอน และชำระเงิน แบบ Online Banking ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า การการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า ผ่านร้านค้าอินสตาแกรม ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ความปลอดภัยและความไว้วางใจและแรงจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.