การทดแทนข้อมูลสูญหายโดยใช้วิธี เค-เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ในเอ็กเซลวีบีเอ

สาโรช หว่างนุ่ม

Abstract


การวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการทดแทนข้อมูลสูญหายโดยวิธี เค-เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด  (K-Nearest Neighbor) ในเอ็กเซลวีบีเอ (Excel VBA) และเพื่อพัฒนาแนวทางการทดแทนข้อมูลสูญหายโดยใช้เอ็กเซลวีบีเอ เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง โดยนำข้อมูล จำนวนประชากรจากการทะเบียนราษฎร ที่มีอายุระหว่าง 1-100 ปี ของจังหวัดในภาคตะวันออก ที่ได้มาจากเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 100 ชุด มาเพื่อศึกษาแนวทางการทดแทนข้อมูลสูญหาย จากข้อมูลที่สมบูรณ์ นำมาทำให้สูญหาย 5%, 10%, และ 15% แล้วนำข้อมูลที่สูญหายนั้น ไปทำการทดแทนข้อมูลสูญหายโดยใช้วิธี เค-เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด แบบที่ใช้ค่าเฉลี่ย  วิธี เค-เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด แบบที่ใช้ค่ามัธยฐาน  วิธีการทดแทนข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย  และวิธีการทดแทนข้อมูลสูญหายด้วยมัธยฐาน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยใช้ MAE,  MSE, และ MAPE    ผลการศึกษา พบว่า วิธีการทดแทนข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย และวิธีการทดแทนข้อมูลสูญหายด้วยมัธยฐาน มีประสิทธิภาพน้อยกว่า วิธี เค-เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ทั้ง 2 แบบ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.