แนวทางการพัฒนาบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้ตอบสนองความต้องการของผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร กรณีศึกษาธ.ก.ส สาขาสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ปัญญธร ฌานอภิรักษ์, นงนภัส แก้วพลอย

Abstract


งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้ตอบสนองความต้องการของผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร กรณีศึกษา สาขาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นการวิจัยในเชิงปฏิบัติ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่มีการใช้งานบัตรสินเชื่อเกษตรกรลดลง โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของบัตรสินเชื่อเกษตรกรในมุมของผู้รับบริการและผู้ให้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกรศึกษาความพึงพอใจของผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรรวมถึงศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึงสินเชื่อในรูปแบบใหม่ในบัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ และใช้สถิติอ้างอิงโดยนำผลที่ได้จากการทำแบบสอบถามมาอธิบาย และสรุปลักษณะของประชากร โดยการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐานและวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน โดยการทำแบบสอบถามจากผู้ถือบัตรในเขตอำเภอสองพี่น้องจำนวน 400 คน จากผู้ถือบัตรทั้งหมด 9,186 คน รวมถึงสัมภาษณ์ พนักงานธ.ก.ส สาขาสองพี่น้อง รวมถึงร้านค้าที่รับบริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยข้อมูลที่พบจากการศึกษา คือ ผู้ถือบัตรสินเชื่อมีความพึงพอใจในบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจำนวนต่ำ เนื่องจากไม่ตอบสนอง กิจกรรมการดำเนินกิจการ ทั้งในเรื่องของวงเงินที่ได้ รอบกำหนดชำระ โปรโมชั่นต่างๆที่สร้างแรงจูงใจ ร้านค้าที่ให้บริการมีจำนวนน้อย รวมถึงช่องทางการส่งชำระหนี้ไม่มีให้เลือกอย่างหลากหลายและกลุ่มอายุ และการศึกษาของผู้ถือบัตรที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้บัตรที่เปลี่ยนไป เห็นได้จากแบบสอบถามที่ได้ไปทำการสอบถามกับผู้ถือบัตร ส่วนใหญ่ ผู้ถือบัตรต้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือดำเนินการในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับบัตรสินเชื่อด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องของการกำหนด รอบการชำระหนี้ การขอเพิ่มวงเงิน หรือ การขอให้เพิ่มช่องทางการชำระหนี้ด้วยตนเองโดยการศึกษาครั้งนี้ ค้นพบว่า บัตรสินเชื่อเกษตรกรเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะรักษาฐานลูกค้า หรือเพิ่มปริมาณลูกค้าผู้ใช้เงินกู้กับธ.ก.ส ได้เป็นอย่างดี เพียงแต่ต้องมีการพัฒนาระบบการให้บริการให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาการให้บริการของธนาคารอีกด้วย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.