การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยการจัด การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พรพิศ งามพงษ์

Abstract


การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว (One Group Pre-test Post-test Design) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการจัดการเรียนห้องเรียนปกติ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการสอน แบบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาที่มีต่อการจัด       การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-dependent) ที่ระดับนัยสำคัญ .05

             ผลการศึกษา พบว่า

            1. ความสามารถภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พบว่า ความสามารถภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 84.21 สูงกว่ากลุ่มควบคุม      ที่เรียนห้องเรียนปกติ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 72.27 ความสามารถภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และกลุ่มควบคุมที่เรียนห้องเรียนปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 6.730, p = .000) โดยความสามารถภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนห้องเรียนปกติ

          2. ความพึงพอใจในการเรียนการสอน ด้วยการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดย          การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้านวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดประเมินผลการเรียนการสอน และด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.