ประสิทธิภาพของโปรไบโอติกสายพันธุ์บาซิลลัสในการต้านทานโรคต่อ Aeromonas hydrophila และ Streptococcus agalactiae ของปลานิลในน้ำกร่อย

จันทร์ทิพย์ ทองจันทร์, ศรัณยา รักเสรี

Abstract


การศึกษาประสิทธิภาพของโปรไบโอติกสายพันธุ์บาซิลลัสในการต้านทานเชื้อก่อโรคของปลานิลในน้ำกร่อย โดยใช้ Bacillus licheniformis และ Bacillus amyloliquefaciens (3.0x108 CFU/ml) ในอัตราส่วน 1:1 ผสมอาหารเม็ดสำเร็จรูป 4 ระดับ คือ 0, 2.5, 5 และ 10% เลี้ยงเป็นเวลา 56 วัน และทดสอบความต้านทานโรคต่อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila 3237 และ Streptococcus agalactiae 3548 (3.0x107 CFU/ตัว) ผลการศึกษาพบว่าปลานิลที่ได้รับอาหารผสมโปรไบโอติกที่ 2.5, 5 และ 10% มีอัตราการตายต่อเชื้อ A. hydrophila 3237 ต่ำกว่าชุดควบคุม (P<0.05) เท่ากับ 10.00%, 3.33% และ 0.00 % ตามลำดับ ปลานิลที่ได้รับอาหารผสมโปรไบโอติกที่ 5 และ 10% มีอัตราการตายต่อเชื้อ S. agalactiae 3548 ต่ำกว่าชุดควบคุม (P<0.05) เท่ากับ 16.67% และ 6.67% ตามลำดับ น้ำหนักกระเพาะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ในปลานิลที่ได้รับอาหารผสมโปรไบโอติกที่ 10% หลังทดสอบความต้านทานโรคต่อ A. hydrophila 3237 พบว่าแบคทีเรียในกระเพาะและลำไส้มีจำนวนมากกว่าในชุดทดสอบการต้านทานโรคต่อ S. agalactiae 3548 (P<0.05)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.