สมรรถนะผู้บริหารที่มีผลต่อความทุ่มเทในการทำงานของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

อังคณา แดงประพันธ์, บรรดิษฐ พระประทานพร

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะผู้บริหารด้านแรงจูงใจ ทักษะและความสามารถ และการแสดงความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการทำงานของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 270 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ความแตกต่าง และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ 15,000-25,000 บาท  มีอาชีพเป็นข้าราชการมากที่สุด และอายุการทำงานส่วนใหญ่น้อยกว่า  5 ปี ส่วนปัจจัยสมรรถนะผู้บริหารด้านความคิดเห็นตนเองมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการทำงานของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.