การศึกษาความพึงพอใจของแพทย์แผนไทยต่อหลักสูตรการนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ฎิฐศกุล ศรีนาค

Abstract


หลักสูตรการนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการนวดไทยซึ่งสอดคล้องกับการได้รับการประกาศการจดทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก ซึ่งหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ที่ศึกษาทางด้านการแพทย์แผนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในการนวดไทยอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางด้านการนวดไทยให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของแพทย์แผนไทยต่อหลักสูตรการนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของแพทย์แผนไทยที่มีต่อผู้ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรการนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาและปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์แผนไทยของจังหวัดนนทบุรี จำนวน 45 คน เกี่ยวกับความพึงพอใจและข้อเสนอแนะที่มีต่อหลักสูตรและผู้ที่สำเร็จหลักสูตรนี้ โดยพบว่า แพทย์แผนไทยมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของหลักสูตรระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100 และความพึงพอใจในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหา ด้านที่ 2 ด้านการเรียนการสอน และด้านที่ 3 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.