ความพึงพอใจต่อการใช้บริการนวดแผนไทยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

มัทนา สุขโชติ

Abstract


การวิจัยในครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการนวดแผนไทย ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการ ในสถานประกอบการนวดแผนไทย ในเขตเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองสมุทรปราการ จำนวน 400 คน และใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการนวดแผนไทยมีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้การบริการนวดแผนไทย ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก ผู้ใช้บริการนวดแผนไทย ที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้การบริการนวดแผนไทยโดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.