การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บกับการเรียนแบบปกติ

เวสารัช ชูพงศ์, สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ กับการเรียนบทเรียนแบบปกติ จำนวน 2 ห้อง ดังนี้ห้องทดลองจำนวน 40 คน แลห้องควบคุม จำนวน 37 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยห้องเรียนทั้ง 2 ห้องมีผลการทดสอบก่อนเรียนไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนบนเว็บ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บจำนวน 7 เว็บ 14 คาบ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จำนวน 7 แผน 14 คาบ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนซึ่งผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (SD) และการทดสอบค่าที (t test) แบบ dependent และ independent ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) บทเรียนบนเว็บ เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 87.71/85.92 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ที่ผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บสูงกว่าบทเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.