ปัจจัยความสำเร็จต่อการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ศิวกร ผลสุขการ, สุมลรัตน์ จินตนาสิรินุรักษ์

Abstract


ปัจจัยความสำเร็จต่อการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาภาคการเกษตร ที่สามารถช่วยให้คนรุ่นใหม่ที่มีความประสงค์ในการประกอบอาชีพการเกษตรประสบผลสำเร็จเพื่อทดแทนแรงงานภาคการเกษตรของประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาปัจจัยสำคัญที่มีความจำเป็นในการใช้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการพัฒนาส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จหลังจากผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ผ่านการฝึกอบรมจากสถานศึกษาดำเนินการวิจัยโดยใช้กลุ่มผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รุ่นที่ 8 9 10 11 และ 12 จำนวน 20 ราย โดยสุ่มตัวอย่างเพศหญิง จำนวน 10 ราย เพศชาย จำนวน 10 ราย ที่ผ่านการฝึกอบรมที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ออกแบบเครื่องมือปัจจัยสู่ความสำเร็จ วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการเริ่มต้นประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ โดยภาพรวมระดับมากที่สุดคือแหล่งน้ำ และพื้นที่ ที่มีค่าเฉลี่ย 4.8 และ 4.6  รองลงมา เวลาที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เงินทุน ความรู้และทักษะและเทคโนโลยี ที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 4.4 4.3 4.3 และ 4.0 ตามลำดับ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการส่งเสริมและพัฒนา ให้การประกอบอาชีพด้านการเกษตรประสบความสำเร็จด้านการตลาดเป็นค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมระดับมากที่สุด 4.7 รองลงมาเป็นหน่วยงานภาครัฐ บุคคลในครอบครัว แรงงาน เพื่อนและเครือข่าย ที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 4.5 4.3 4.2 4.1 และ 4.0 ตามลำดับ

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในอนาคตให้เกิดความยั่งยืน โดยภาพรวมระดับมากที่สุด คือ เกษตรกรมีความภูมิใจต่ออาชีพด้านการเกษตร และเกษตรกรต้องการรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง ไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน ที่มีค่าเฉลี่ย 4.8 และ 4.6 ตามลำดับ รองลงมาเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 4.1 สำหรับระบบการจัดการการผลิตตลอดห่วงโซ่เป็นค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง 3.4

ดังนั้นในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร หน่วยงานภาครัฐต้องสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเรื่องปัจจัยการผลิต ความพร้อมของปัจจัยการผลิตด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.