คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงิน ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของลูกค้าธนาคารธนชาต สาขาอ้อมน้อย

พิมภรณ์ ตันติสิริประเสริฐ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะประชากรศาสตร์ คุณภาพการให้บริการ ระดับ  การตัดสินใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของลูกค้าธนาคารธนชาต สาขาอ้อมน้อย 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของลูกค้าธนาคารธนชาต สาขาอ้อมน้อย 3) เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของลูกค้าธนาคารธนชาต สาขาอ้อมน้อย กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการธนาคารธนชาต สาขาอ้อมน้อย และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย คู่สถิติการวิเคราะห์ T–test, One way ANOVA และการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.30 มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี ร้อยละ 45 สถานภาพโสด ร้อยละ 75.30 ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 55.00 มีอาชีพ นักเรียน/ นิสิต/นักศึกษา ร้อย 46.80 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาท ร้อยละ 46.00 2) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าธนาคารธนชาต สาขาอ้อมน้อย อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 3) คุณภาพการให้บริการ  ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ ด้านการเข้าใจ รับรู้  ความต้องการของผู้รับบริการ มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าธนาคารธนชาต สาขาอ้อมน้อย อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.