การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการรับน้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลพระนคร

มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ ปัญหา ผลกระทบ และทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการรับน้อง โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4  คณะ         ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 197 คน การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามออนไลน์และการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนำมาวิเคราะห์ด้วยถ้อยความ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นด้วยในระดับมากกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการรับน้องเพราะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเช่นการรับประทานอาหารร่วมกัน ร้อยละ 71.6 และผู้ตอบแบบสอบถามมีความตระหนักถึงความสมัครใจในการร่วมกิจกรรมการรับน้อง อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้มีข้อจำกัดซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลและทำให้ค่าคะแนนเฉลี่ยได้จากการตอบแบบสอบถามมีความแตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.