การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม GeoGebra

อภิวัฒน์ คำภีระ

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของคู่มือการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม GeoGebra 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน-หลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม GeoGebra และ 3) เพื่อศึกษาความสำเร็จของการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม GeoGebra ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน โดยผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากนั้นได้ใช้คู่มือการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ด้วยโปรแกรม GeoGebra และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ออกแบบไว้สำหรับการวิจัยเป็นเวลา 9 สัปดาห์ เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัย ผลการทดลองพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม GeoGebra มีค่าเท่ากับ 0.77 และมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 78.50/77.83 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม GeoGebra มีค่าสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มควบคุมที่ได้รับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยวิธีการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GeoGebra มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.