ปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพในกลุ่มลูกค้าที่อายุมากกว่า 60 ปี ของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช

อิทธิเดช ศรีเปาระยะ

Abstract


การวิจัยเรื่อง “ปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพในกลุ่มลูกค้าที่อายุมากกว่า 60 ปี ของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช”เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(descriptive Statistics) มีการวัดระดับเป็น Ratio Scale เพื่อบรรยายลักษณะของกลุ่มลูกค้าด้านสินเชื่อของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช โดยจัดกลุ่มตัวแปรอายุของลูกค้า ชั้นประวัติการชำระหนี้

        วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาจากการที่ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช มีโครงสร้างของกลุ่มลูกค้าด้านสินเชื่อเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ในด้านการเพิ่มยอด Growth สินเชื่อของสาขา และ การบริหารอัตราส่วน NPLs/Loan ในกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ ไปจนถึงศึกษาหาแนวทางใช้กลยุทธ์เพื่อการปรับโครงสร้างกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุให้มีสัดส่วนต่อลูกค้าทั้งหมดที่ลดลง ในการศึกษาเรื่อง “ปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพในกลุ่มลูกค้าที่อายุมากกว่า 60 ปี ของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช” เป็นการศึกษาหาข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิที่ใช้การสังเกตและทำสถิติลูกค้าที่มาติดต่อในแต่ละวันว่าอยู่ในช่วงอายุเท่าใดและแบบทุติยภูมิโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศลูกค้าด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช

        จากผลการศึกษาพบว่าแนวโน้มของลูกค้าด้านสินเชื่อของ ธ.ก.ส. สาขาเดิมบางนางบวช มีแนวโน้มที่จะมีกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุมากขึ้น สอดคล้องกับการคาดการณ์ของทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆที่ชี้ว่าการที่สังคมโลกส่วนใหญ่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะเป็น Mega Trend ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งหากจำลองกลุ่มลูกค้าด้านสินเชื่อของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวชเป็นกลุ่มสังคมหนึ่ง แนวโน้มและอัตราส่วนของผู้สูงอายุก็สอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยที่กลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และหากไม่มีการแก้ไขปัญหาในจุดนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.