ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

กุลนิดา ค้าคุ้ม, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


ในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและพลเมืองโลกอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นด้านการศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กระบวนการทางการศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและมีภาวะผู้นำเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามภารกิจของสถานศึกษา ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังคมยุคใหม่นี้ในการพัฒนาประชากรให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตในโลกไร้พรมแดนได้อย่างมีความสุข

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.