ความเสี่ยงของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

สุพรรณี แผ่นทอง, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการศึกษาทุกระดับทั่วโลก UNESCO (2020) รายงานว่า รัฐบาล 191 ประเทศทั่วโลกได้ประกาศปิดสถานศึกษาทั้งประเทศ เพราะสถานศึกษาเป็นแหล่งรวมคนทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว (Super spread) จากการปิดสถานศึกษาส่งผลให้มีผู้เรียนได้รับผลกระทบกว่า 1.5 พันล้านคน ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 ของผู้เรียนทั้งหมด ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทำให้สถานศึกษาต้องเผชิญกับปัญหา (Problem) ที่ไม่ได้รับการจัดการแก้ไขอย่างเหมาะสม ทันเวลา จนก่อให้เกิดความสูญเสีย เสียหาย ล้มเหลวต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objectives) และเป้าหมาย (Target) ที่กำหนดไว้ หรือความเสี่ยง (Risk) ในการจัดการศึกษา ผู้เขียนได้วิเคราะห์และสรุปข้อมูล จากการศึกษาเอกสาร เว็บไซต์ และหนังสือโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พบว่า ความเสี่ยงของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการความปลอดภัย ด้านระบบฐานข้อมูล ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านคุณภาพของผู้เรียน และด้านโภชนาการของผู้เรียน หากสถานศึกษาสามารถค้นหาประเด็นความเสี่ยงและมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยสร้างคุณค่า คุณประโยชน์ให้กับองค์กร สามารถเปลี่ยนปัญหา ความสูญเสีย วิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นความได้เปรียบและโอกาสที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.